Press ESC to close

WIĘCEJ ZMYSŁU

Więcej zmysłu hi­storii wykazywali Rzymianie, lecz nawet oni nie pla­nowali daleko naprzód, przynajmniej w sensie^ prze­widywania i kontrolowania zmieniającego się świata. Imperium Cezara, raz ustalone, było tak pomyślane, by trwało wiecznie, z drobnymi tylko korektami gra­nic i doskonaleniem struktury politycznej. W taki sam statyczny sposób były pomyślane jako wieczne Platoń­skie utopie. Na dłuższą metę czas powodował jedynie rozkład. Filozof wyjaśniał szczegółowo, jak jego do­skonałe państwo może degenerować się przez timokra- cję w arystokrację, demokrację i w końcu tyranię. Chociaż państwo rozkłada się stopniowo, nie istnieje analogiczny postęp ku doskonałości, jaka została opi­sana we wcześniejszych księgach Państwa. Utopię mo­że jedynie wprowadzić błysk boskiej interwencji, któ­ra umożliwi, że filozofowie staną się królami, i od­wrotnie, lecz nie jest ona procesem przebiegającym w czasie.