Press ESC to close

IDEA POSTĘPU

Wszyscy ludzie są śmiertelni, ograniczeni przez czas; ten temat .pojawia się już w Iliadzie (,,Podobne pokoleniom liści są po­kolenia ludzi…”) i przewija się w całej literaturze gre­ckiej. Poeta elegijny Mimnermos opłakuje nadchodzą­cy wiek starczy. Historyk wojen perskich Herodot przedstawia króla Xerxesa płaczącego na myśl, że za sto lat nie będzie żył żaden żołnierz z jego wspania­łej armii. Dla kontrastu, w literaturze greckiej rzadko czytamy o zakładaniu kolonii, prowadzeniu polityki, rozwoju przemysłu albo nawet planowaniu idei filozo­ficznej, które przyniosłyby efekty w następnym stule­ciu. Przepowiednia była powszechną towarzyszką ludz­kiego życia, natomiast długoterminowe planowanie, przynajmniej przez rządy — nie.