Press ESC to close

UKRYTY BŁĄD

Program, który wyma­gałby milionów lat czasu komputerowego (i takie pro­gramy pojawiają się często w inżynierii), nie jest teo­retycznie nieskończony, lecz praktycznie jest niemoż­liwy do zrealizowania. Kiedykolwiek nieskończoność wkrada się do rozwiązania, programista musi wynaleźć inną drogę. Może to być jego własny błąd, jeśli pętlę napisał w taki sposób, że nie może ona zostać  zakoń­czona. Błąd może też kryć się w samym problemie. W każdym przypadku, nieskończoność grozi rozbiciem architektury czasu elektronicznego, którą programista stara się zbudować, grozi zniekształceniem przebiegu programu.Problem ograniczeń czasowych odsyła nas ponownie do świata starożytnych Greków, kiedy to filozofowie, poeci i historycy myśleli i pisali o przemijaniu czasu z charakterystycznym pesymizmem.