Press ESC to close

PROCESOR CENTRALNY

Pro­cesor centralny (i każdy program, który wykonuje) jest konsumentem czasu — abstrakcyjnych, elektro­nicznych pulsów podawanych przez mechanizm sek­wencyjny — musi być przeto skonstruowany jako konsument rozważny… Czas jest bogactwem, zasobem, być może głównym zasobem, dzięki któremu działa komputer, podobnie jak woda napędza młyn lub wę­giel maszynę parową. Zegary elektroniczne regulują odmierzanie przez komputer elektryczności, która jest ostatecznym źródłem wszystkich jego funkcji. Fakt, iż zegary służą tak różnym celom, jak sekwencjono- wanie, obliczanie i zapisywanie oraz odzyskiwanie da­nych, jest kolejnym wskaźnikiem niezwykłej jedności maszyny von Neumanna.