Press ESC to close

MASZYNY GRECKIE

Maszy­ny greckie były bezpośrednio zależne od używających ich ludzi, tak więc liczba garnków, które mogło wy­tworzyć koło garncarskie, zależała głównie od garnca­rza, który nim kręcił, aczkolwiek koło, które obracało się łatwiej i równiej, mogło zwiększyć jego wydajność. Rekonstrukcja sposobu myślenia ateńskiego garncarza jest zwykłym domniemaniem; znamy ich przecież wy­łącznie z ich wytworów bądź ze stronniczych opisów zamożnych, a często pochodzących z arystokracji filo­zofów i retorów. A jednak trudno sobie wyobrazić, by właściciel ateńskiej fabryki koncentrował swe my­śli na zwiększaniu dochodów poprzez osiąganie więk­szej produktywności: — więcej garnków na jednego garncarza dziennie. Jak wykazuje M. I. Finley: „Po­stęp techniczny, wzrost ekonomiczny, produktywność, a nawet wydajność nie są istotnymi celami od zarania dziejów” (The Ancient Economy, 147).