Press ESC to close

MNIEJ SKOMPLIKOWANE WYTWORY

Wytwory są niemal zawsze mniej skomplikowane niż pionierskie badania naukowe, gdyż muszą one być bu­dowane na solidnych intelektualnych podstawach, a nie na pograniczu wiedzy. Pamięć komputera jest zupełnie prosta matematycznie, system współrzędnych typu za­proponowanego jeszcze przez Kartezjusza, a przestrzeń komputerowa jest, jak przestrzeń Newtonowska, bez­pośrednim zastosowaniem liczb w geometrii. Prze­strzeń komputerowa ma również właściwości, które co­fają nas nawet do bardziej intuicyjnych pojęć staro­żytnych. W komputerze liczby są tak nieciągłe i „cie­lesne”, jak pragnęliby je widzieć pitagorejczycy. Co więcej, jak wszechświat w starożytnych kosmologiach, przestrzeń komputerowa jest zawsze skończona.