Press ESC to close

RZECZ NATURALNA

Jest przeto rzeczą naturalną uży­wanie metafory o dającej się manipulować przestrze­ni tam, gdzie ma ona sens praktyczny — w nowej technologii elektronicznej. Programista komputerowy żyje równocześnie w dwóch światach —f jego prze­strzeń jest jednością logiczną, jak przestrzeń topolo­ga, a ponadto jest logiką urzeczywistnioną w tranzy­storach pamięci. Także w ten sposób przypomina prze­strzeń Einsteinowską, która jest matematyczna i ab­strakcyjna, a wciąż uważana jest za przestrzeń świata rzeczywistego. Przestrzeń elektroniczną znacznie łatwiej zrozumieć niż jej odpowiedniki w matematyce i fizyce. Mimo wszystko jest ona wytworem sztucznym, przestrzenią skonstruowaną, która aby służyć technologicznym ce­lom, musi działać w dokładnie przewidywalny sposób.