PO STANIE SPOCZYNKU

Po stanie spoczynku następował, jako nieco gorszy, ruch obrotowy. Obracająca się sfera nie zmieniała ani kształtu, ani miejsca, a tylko ognie niebiańskie w sfe­rach niebieskich dawały znak jej stałego ruchu. Wszy­stkie ognie niebiańskie powracały ostatecznie do punk­tu początkowego. Każdy wzorzec na niebie musiał się powtarzać. Wielu różnych filozofów akceptowało idee wielkiego roku kosmicznego, okresu potrzebnego, aby wszystkie ciała niebieskie powróciły na swe początko­we pozycje. Przed Sokratesem niektórzy filozofowie są­dzili, że świat oscyluje między ładem a chaosem, póź­niej stoicy nauczali, iż każdy okres świata kończy po­żoga, w której wszystko zostaje oczyszczone i wszyst­ko zaczyna się od nowa. Sam Platon czasami wskazy­wał na taką możliwość.