Press ESC to close

Przyciski

W wielu przypadkach korzystamy w oknach z tzw. przycisków (ang. button), które pozwalają wybrać czynności przy użyciu myszy. Mamy tu do czynienia z przyciskami sterowania okien, które będą omówione w następnym punkcie oraz z przyciskami wyboru działania w tzw. oknach dialogowych (ang. dialog boxes). W dokuemtacji Windows 3.1. PL używane jest określenie pole dialogowe, jednak zdaniem autora jest to termin chybiony. Przyciski w oknach są przeważnie oznaczone słowami np. OK, Anuluj (Cancel). W chwili kliknięcia myszą przyciski zostają wciśnięte, co jest dokładnie wyrażone graficznie.

Ikony wewnętrzne aplikacji

W większości programów działających w systemie Windows stosowane jest obrazkowe menu, zawierające symbole działań uruchamianych myszą bez pośrednictwa tekstowego menu. Nazywa się to paskiem narządzi (ang. toolbar) zawiera szereg przycisków oznaczonych obrazkami lub symbolami. Ich wybór powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji (np. pisania kursywą) albo uruchomienie działania (np. drukowania). Formuła ta jest rozbudowywana w kolejnych wersjach programów. Dopuszczalne jest także tworzenie własnych zestawów ikon dla paska narzędzi. Przykłady pokazano w rozdziale 7 przy omawianiu wybranych aplikacji.