Press ESC to close

W RÓWNANIACH

W równaniach Newtonow­skich czas rzeczywisty płynie wiecznie. Wszystkie maszyny, a szczególnie napędzane przez tryby mechanizmy ery rewolucji przemysłowej, nie są najlepszą ilustracją Newtonowskiego „jednakowego u- pływu” abstrakcyjnego czasu. Wszystkie wykazują pewną niedokładność. Jednak w ostatnich dwóch stule­ciach zwiększająca się precyzja  zegarów mechanicz­nych, silników, prądnic oraz instrumentów naukowych dowiodła, jak ważna jest ta idea dla człowieka Zacho­du. Czas komputerowy jest osiągnięciem szczytowym, najbardziej abstrakcyjnym i matematycznym pojęciem czasu, jakie kiedykolwiek zostało wcielone w maszynę. Zajmuje on skalę czasu dużo poniżej, dolnej granicy ludzkiej percepcji. Wyraża ostateczny sukces zachod­nioeuropejskiego poglądu, w myśl którego sam czas staje się towarem, surowcem do przetwarzania, podob­nym do stali czy aluminium, którymi posługuje się in­żynier konstruktor.