RZECZYWISTOŚĆ JEST ABSTRAKCJĄ

Dzisiaj w fi­zyce zmienna t (czas) jest powszechnie używana; od­kryto, że większość zjawisk przyrodniczych, które w ogóle można opisać matematycznie, może być opisana jako równania różniczkowe — zmieniające się propor­cje zmiany. Newton wyraził ten nowy sposób trakto­wania przepływu naturalnych zdarzeń uznając czas ab­solutny, łącznie z absolutną przestrzenią, za podstawo­wą cechę wszechświata. „Absolutny, prawdziwy i ma­tematyczny czas, sam z siebie, ze swej natury, upły­wa równo, bez względu na czynniki zewnętrzne” — pi­sał w swych Principiach (Scholium to Definition 8, Sir Isaac Newton’s Mathematical Principles, 1:6). Zmy­sły informują nas — czasami dokładnie, czasami nie — o mijaniu tego prawdziwego czasu, ale nasze od­czucie zmysłowe ma oczywiście wtórne znaczenie. Rze­czywistością jest abstrakcja.