Press ESC to close

Lista omawianych poleceń została zredukowana do 11 pozycji

Pozostałe polecenia omówiono w wielu książkach, do których można sięgnąć w razie potrzeby. Jednak polecenia te nie będą potrzebne przy korzystaniu nakładek systemowych. W przykładach przyjęto, że teksty pisane przez użytkowania są wytłuszczone. Komentarze i komunikaty pisane są kursywą. A: (B:, C:, D:) – zmiana dysku bieżącego. Przy pracy z kilkoma jednostkami dyskowymi trzeba często zmienić bieżący dysk. Należy w tym celu podać jedynie oznaczenie literowe dysku wraz z dwukropkiem. Zmiana dysku bieżącego jest odzwierciedlana w standardowym zgłoszeniu gotowości systemu DOS. Polecenie umożliwia zmianę katalogu bieżącego. Jako ścieżkę można podać pełne drzewo katalogowe bądź samą nazwę katalogu. Podanie samej nazwy zawsze oznacza przejście do katalogu, który jest podrzędny w stosunku do katalogu bieżącego. Drzewo obejmuje katalogi DANE i SYSTEM stanowiące podkatalogi katalogu głównego oraz DAT1 i DAT2, które są gałęziami katalogu DANE. Praca odbywa się na dysku C, a zgłoszenie systemu obejmuje nazwę dysku i ścieżkę.