Press ESC to close

OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ

Tak jak te metale, czas komputero­wy jest surowcem o ograniczonej dostępności, a pro­gramista komputerowy zawsze troszczy się o jego tak oszczędne używanie, jak to tylko jest możliwe. Już po­nad wiek temu czas został zmatematyzowany przez naukowców, a przemysł uczynił go miarą wydajności produkcji. Jednakże w technologii preelektronicznej pozostawał zawsze tylko zewnętrznym probierzem pro­duktu. Osiągi turbiny parowej mierzy się liczbą obro­tów na minutę, ale jej produktem jest praca, jaką wy­konuje dzięki tym obrotom. Chociaż dzisiaj powszech­nie się mówi o czasie jako o towarze, w większości przypadków tak nie jest. Prawnik może powiedzieć, że sprzedaje pół godziny swojego czasu, ale jeśli spędzi te pół godziny patrząc tylko na wskazówki swojego ze­garka, nie będziemy skłonni mu za ten czas zapłacić.