CENNY CZAS PROCESORA

Pętla nieskończona zużywa minuty cennego czasu procesora, zanim przerwie ją system kontrolny. Programiści robią, co mogą, aby uniknąć nieskończoności, ale takie pętle są wszędzie, a błędy w ich konstruowaniu są nader częste. Istnieją wszakże wskazówki, jak tworzyć efek­tywne, skończone pętle. Programista szybko uczy się ujmować swój program w takich właśnie kategoriach: jak konstruować pętlę z warunkiem kończącym, która osiągnie wynik w ustalonym czasie.Ograniczenia czasu, które napotyka zarówno kompu­ter, jak i programista, są tak teoretycznej, jak i prak­tycznej natury. Ostateczna granica pochodzi z samej na­tury komputera. Maszyna von Neumanna działa w cyk­lach, które wyznacza elektroniczny układ czasowy kom­putera. Może więc rozwiązywać tylko te problemy, któ­rych rozwiązania wymagają skończonej liczby kroków logicznych w skończonym czasie.