Press ESC to close

CENNY CZAS PROCESORA

Pętla nieskończona zużywa minuty cennego czasu procesora, zanim przerwie ją system kontrolny. Programiści robią, co mogą, aby uniknąć nieskończoności, ale takie pętle są wszędzie, a błędy w ich konstruowaniu są nader częste. Istnieją wszakże wskazówki, jak tworzyć efek­tywne, skończone pętle. Programista szybko uczy się ujmować swój program w takich właśnie kategoriach: jak konstruować pętlę z warunkiem kończącym, która osiągnie wynik w ustalonym czasie.Ograniczenia czasu, które napotyka zarówno kompu­ter, jak i programista, są tak teoretycznej, jak i prak­tycznej natury. Ostateczna granica pochodzi z samej na­tury komputera. Maszyna von Neumanna działa w cyk­lach, które wyznacza elektroniczny układ czasowy kom­putera. Może więc rozwiązywać tylko te problemy, któ­rych rozwiązania wymagają skończonej liczby kroków logicznych w skończonym czasie.