Press ESC to close

WYSOKI POZIOM

Zazwyczaj programista nadal pisze w języku asemblera jedno po­lecenie dla każdego rozkazu, który ma być wykonany przez maszynę. Jest nadal mocno związany logiczną strukturą maszyny, której używa, chociaż pisze wów­czas program o jeden stopień powyżej języka maszy­nowego. Następnym krokiem było rozwinięcie kodów, które odsuwają programistę jeszcze dalej od maszyny, po­zwalając mu pisać programy w języku bardziej zma­tematyzowanym. Kody te zwane są’ „językami wy­sokiego poziomu” i tłumaczone na rozkazy maszynowe nie przez relatywnie proste języki asemblerowe, ale przez skomplikowane programy zwane kompilatora­mi. Pierwszym takim językiem, który się szeroko roz­powszechnił, był w końcu lat pięćdziesiątych FOR­TRAN.