Press ESC to close

KAŻDE POLECENIE

Od tego czasu powstały ich dziesiątki. W FOR­TRANie .programista pisze rozkazy, które wyglądają jak algebra: przykładowo, C = A + B. W innych ję­zykach rozkaz może wyglądać jak zdanie logiki sym­bolicznej albo nawet jak proste zdanie angielskie. Każde polecenie FORTRANu wzywa procesor central­ny do wykonania pewnej liczby elementarnych opera­cji, tak więc każde musi być przetworzone w stosow­ną liczbę rozkazów w języku maszynowym. To właśnie zadanie ma kompilator przyjmujący stwierdzenia FORTRANu za swe dane wyjściowe, rozkładający je na części składowe i tworzący polecenia maszynowe jako wynik. Tak jak tłumacz, kompilator słucha jed­nego języka, a mówi w innym. W odróżnieniu jednak od tłumacza, który w swym przekładzie wykorzystuje wiedzę o znaczeniach słów, a także o prawdopodob­nych intencjach mówcy lub pisarza, kompilator nie wie nic o szerszym celu programu FORTRANu ani o    intencjach programisty.