Press ESC to close

NOWY KOMPUTER

Kiedy nowy kom­puter jest wprowadzany na rynek, pierwsze zadawane pytanie brzmi: „Jak szybko wykonywane są podsta­wowe rozkazy pobierania danych z pamięci, dokony­wania operacji i zapisania wyniku z powrotem w pa­mięci?” Nowy system komputerowy, na przykład ze­spół kilku procesorów i urządzeń pamięci, mierzy swą produktywność w kategoriach przepustowości (through- put), tzn. liczby programów wykonywanych jednocze­śnie w danym czasie. I na odwrót, programista ocenia powodzenie swego rozwiązania problemu szybkością jego wykonania. Często możliwe jest osiągnięcie ta­kiego samego rezultatu przez dwa różne programy, lecz jeden do wykonania tego samego zadania wy­maga godzin, drugi zaś sekund; szybszy program jest zazwyczaj lepszy.