Press ESC to close

SWOBODNA MODYFIKACJA

Zmia­na, w szczególności wymowy, dla większości mówią­cych nie jest świadoma, a przeto jest demokratyczna w najlepszym i najgorszym sensie — jest nieskoordy­nowanym procesem, w którym zmiana zbiorcza jest sumą milionów jednostkowych wypowiedzi. Reforma językowa dokonywana przez gremia naukowe jest zwykle z góry skazana na klęskę, choć współczesny ję­zyk hebrajski może tu być wyjątkiem. Języki komputerowe zmieniają się właśnie w taki autokratyczny sposób — przez dekret kierownictwa. Programista nie może, jak chce, całkowicie swobodnie, modyfikować FORTRANu, ponieważ każde odstępstwo od sztywnej składni spowodowałoby zawodność pro­gramu. Zmiana nie jest nigdy spontaniczna.