Press ESC to close

WYRAŻENIE NASZYCH MYŚLI

Aby wyrazić nasze myśli w języku naturalnym, nie przy­pisujemy każdej z nich jednego tylko, i to jednoznacz­nego symbolu, oczekując, że nasi słuchacze zapamięta­ją go do końca naszej rozmowy, ale nadajemy im róż­ne formy słowne. W porównaniu z językiem naturalnym, użyteczność FORTRANu jest dużo bardziej ograniczona. Nie jest zdolny do wyrażania emocji ani nawet wielu racjonal­nych intuicji, przekazuje jedynie wąski zakres zdefi­niowanych logicznie problemów. Języki programowa­nia nie rozwijały się w taki sam swobodny sposób jak języki naturalne. Angielski zmienia się nieustan­nie. Gdy pewne słowa wychodzą z użycia, inne stają się modne, zmienia się gramatyka, a wymowa różni się, tak w środowiskach społecznych, regionach, jak i w czasie. Większość tych zmian jest żywiołowa i na­wet kłopotliwa dla literackiego establishmentu.