Press ESC to close

CZEGO DOTYCZĄ PROBLEMY NIEROZSTRZYGALNE

Proble­my nierozstrzygalne dotyczą formalnych modeli kom­puterów: czy klasę takich maszyn można zorientować do działania w określony sposób? Istotne jest, że wszy­stkie takie pytania w pewien sposób odnoszą się do nieskończoności: czy komputer pracujący nad odpo­wiednim problemem kiedyś go skończy, czy odnajdzie drogę z pętli dzięki jakiemuś warunkowi kończącemu. Teoria skończonych automatów Turinga jest analizą matematyczną granic świata czasu elektronicznego. Pętle nieskończone w programach Turinga nie są re­zultatem jakiegoś błędu programisty, który, jak można mieć nadzieję, zostanie skorygowany przez dokładne sprawdzenie lub użycie nowych technik. Wynikają one natomiast z samej natury maszyny z logiką cyfro­wą i pokazują, iż programiści po prostu muszą pomi- j jać problemy, co do których nie mogą oczekiwać rozwiązania opartego na logice o skończonym charakte­rze.