Press ESC to close

JAK WSZĘDZIE

Jak wszędzie, również w komputerze żaden proces fizyczny nie jest natychmia­stowy. Skoro do wykonywania obliczeń procesor uży­wa prądu elektrycznego, w ostatniej instancji, wszyst­kie obliczenia są po prostu ruchem elektronów. Sy­gnał elektroniczny rozprzestrzenia się w przewodach z ogromną szybkością, ale mimo *to nawet on trwa przez pewien czas, jest skończony; przejście sygnału od jednego punktu do drugiego na tej samej płytce krzemu zajmuje wymierny odcinek czasu. Więcej cza­su wymaga przejście sygnału przez skomplikowane obwody, które wykonują operację logiczną. Czaso­mierz elektroniczny dostarcza miary, wedle której pro­cesor mierzy drogę obliczeń, czuwając, aby elektrony się ustabilizowały, a jeden krok działania zakończył, zanim się zacznie następny.