Press ESC to close

John carter cda

Kilka komputerów połączonych przy użyciu łączy komunikacyjnych. Komputery te mogą współpracować ze sobą i korzystać ze wspólnych zasobów.

System operacyjny (operating system)

Jest to program lub zbiór programów i funkcji, zarządzający zasobami systemu komputerowego oraz umożliwiający wykorzystanie tych zasobów przez użytkowników. Zależnie od zakresu działania i typu systemu operacyjnego, jego procedury i funkcje w różnym stopniu wspomagają użytkownika. Wyróżnia się systemy jedno programowe (jeden użytkownik, jeden program), wielo programowe (jeden użytkownik, kilka jednocześnie wykonywanych programów) i wielodostępne (kilku użytkowników, kilka programów).

Ścieżka (path)

Droga wyznaczona w systemie katalogowym (w drzewie) prowadząca do określonego pliku. Pełna ścieżka obejmuje identyfikator dysku oraz nazwy kolejnych katalogów wzdłuż gałęzi drzewa.