Press ESC to close

MOŻLIWE POZIOMY

Właściwie możliwe są nawet wyższe poziomy. Na przy­kład, program napisany w PASCALu może przyjmo­wać niektóre naturalne wyrażenia angielskie, takie jak: „Pomnóż odległość przez prędkość”, i przetwarzać je w rozkazy maszynowe. W tym przypadku program w PASCALu sam jest kompilatorem języka angielskiego, który ma przetwarzać. Kompilator pośredniczy między poziomem wysokim a niższym. Terminy „wysoki” i „niski” wydają się nieco tendencyjne: język wysokiego poziomu jest bliższy użytkownikowi znającemu angielski, chociaż każdy język naturalny góruje złożo­nością i bogactwem nad wszystkim, có potrafi przetwa­rzać komputer. Z drugiej strony, język komputerowy nabiera znaczenia tylko w toku wykonywania rozka­zu. Wykonanie rozkazu FORTRANu pozwala uświado­mić sobie jego znaczenie w działaniu. Tak jak w każ­dej hierarchii, układy na górze wydają rozkazy, szcze­bel pośredni je przekazuje, a „doły” wykonują. Tylko najniższe rozkazy maszynowe wykonują obliczenia.