Press ESC to close

NA POZIOMIE PRAKTYCZNYM

Zarówno marksiści ze swą industrialną eschatologią, jak i kapitalizm ze swym nieskończonym wzrostem ekonomicznym wyra­żają wiarę w kierunek historii. A czyż my nie wraca­my do starożytnego poglądu, w myśl którego cyklicz­ny rozwój i upadek społeczeństw wydaje się bardziej rozsądny, a nawet bardziej naturalny niż wszelkie obietnice nieskończonego postępu ludzkości? Komputer traktuje język tak samo jak traktuje logikę, przestrzeń i czas, osobliwie łącząc praktycyzm z ab­strakcją filozoficzną. Na poziomie praktycznym języki komputerowe są kodami, których celem jest odzwier­ciedlenie struktury logicznej problemu. Są one odda­lone, jak to tylko możliwe, od emocjonalnego, wielo­znacznego i wokalizowanego języka życia codziennego.