Press ESC to close

TRADYCJA I KORZENIE

A jednak mają i one własną tradycję; ich korzenie fi­lozoficzne sięgają wieku siedemnastego, niektóre są du­żo starsze, wywodzą się co najmniej od Arystotelesa. Gdy specjalista komputerowy tworzy swoje kody, bie­rze tym samym udział w debacie, która toczy się z ożywieniem od tysięcy lat. Czy język powinien ewo- kować, czy denotować? Czy wchodzi on w magiczny, tajemniczy związek z myślami i przeżyciami, które opisuje, czy też jest przede wszystkim instrumentem ujawniania rzeczywistej struktury świata? Czy język jest zasadniczo poetycki, czy logiczny? Jeśli najpierw rozważymy sam język komputerowy, a następnie tra­dycję, której jest częścią, nie zdziwi nas, po której stronie opowie się w tej debacie komputer. Poeci, fi­lozofowie oraz programiści komputerowi mogą zgodzić się, iż język jest drogą do wiedzy. Ale nie zgadzają się co do natury języka ani co do rodzaju wiedzy, do której prowadzi.