Press ESC to close

Pomocne narzędzie w prostych zastosowaniach typu bibliograficznego.

Plik

Menu zawiera standardowe działania na plikach (czytanie, zapis, druk, formatowanie) wzbogacone o możliwość połączenia ze sobą dwóch plików (Łącz – Merge). W ramach tego menu można też wybrać zakończenie pracy w programie.

Edycja

Menu zawiera elementy współpracy z buforem pośredniczącym oraz działania na indeksach (Indeks – Index), anulowanie wprowadzonych zmian (Anuluj – Restore) oraz przełączanie pomiędzy trybem tekstowym (Tekst – Text) a graficznym (Rysunek – Picture). Ta ostatnia opcja służy do wprowadzania na kartę (wklejania za pośrednictwem schowka) obrazów wyciętych z innego miejsca.

Widok

Menu pozwala zmieniać zawartość okna z obrazu kart na listę indeksów i odwrotnie.

Karta

Funkcje związane z postacią karty w kartotece obejmują dodawanie i usuwanie kart, tworzenie duplikatu wybranej karty oraz możliwość nawiązania łączności z numerem telefonu zapisanym na wybranej karcie.

Szukaj

Wyszukiwanie (Znajdź – Find) odbywa się według tekstu. Indeksy są przy tym ignorowane. Można też powtórzyć poprzednie wyszukiwanie. Przejście we wskazane miejsce kartoteki (Idź do – Go to) odbywa się za pośrednictwem indeksu. Jest działanie znacznie szybsze, wystarczy bowiem podać fragment tekstu z pola indeksowego. Kartoteka nie jest typową bazą danych zbudowaną w układzie strukturalnym.