Press ESC to close

IDEA POSTĘPU

Idea postępu w historii zastąpiła chrze­ścijański pogląd, iż rozwój człowieka może następo­wać jedynie poprzez abstrahowanie od ludzkiej histo­rii na rzecz zbawienia. Jednakże Europa Zachodnia nie powróciła do pogańskiej idei cykli historycznych lub nieuchronnego upadku, mimo że technologia epoki mo­gła podsuwać cykliczne teorie historii: mechanizmy, które pomagały w. realizacji postępu materialnego, by­ły pełne trybów obrotowych i powtarzających się ru­chów. I jeśli starożytni widzieli obroty ciał niebieskich, nowożytni lepiej rozumieli te obroty, gdyż uświadomi­li sobie, że ruch planetarny jest nawet prostszy i bar­dziej powtarzalny, niż przypuszczał Ptolemeusz. Odpo­wiedź na ten paradoks kryje się, być może, w raczej dynamicznym niż mechanicznym charakterze techno­logii zachodnioeuropejskiej.