Press ESC to close

PRECYZJA I DOŚWIADCZENIE

Musi liczyć się nie tylko z nanosekundami czasu procesora, ale także z minutami, które zajmuje programistom oczekiwanie na wynik. Rozumie, że komputer, w większym stopniu niż jakakolwiek ma­szyna kiedykolwiek zbudowana, wymaga matematycz­nej precyzji w pomiarze czasu oraz abstrahowania od ludzkiego doświadczenia.Grecy mierzyli czas za pomocą urządzeń dostępnych najbardziej rozwiniętym kulturom nie mającym tech­nologii mechanicznej. Znali zegary słoneczne oraz urzą­dzenia do śledzenia biegu Słońca po torze eliptycz­nym — jego widocznej drogi po niebie. Podobnie jak Egipcjanie i Babilończycy, potrafili sporządzać dosyć dokładne kalendarze.