Press ESC to close

PODSTAWA PIONIERA

Oczywiście, pionierska praca fizyka musi poprzedzać manipulacyjną pracę inżyniera, może on bowiem bu­dować układy elektroniczne tylko wtedy,. gdy zasady zostały już, przynajmniej do pewnego stopnia, wytłu­maczone i przedstawione matematycznie. Fizycy za­wsze wyprzedzają inżynierów, badając cząstki i zdarze­nia w jeszcze mniejszej skali. Upłynie jeszcze sporo czasu, zanim kwarki znajdą zastosowanie w kompu­terach. Postawa pioniera różni się od postawy kolonisty: specjalista komputerowy ma cele bardziej pragmatycz­ne, nie wymagające aż takiej wyobraźni, jak w przy­padku fizyka. A jednak jego przyziemny punkt wi­dzenia sprawia, że jest on bardziej świadom kontrastu między czasem człowieka i czasem komputera. Fizyk może przeżyć całe swe intelektualne życie, w świecie cząstek subatomowych, lecz specjalista komputerowy musi stale powracać do żółwiego tempa ludzkiego działania, po prostu dlatego, że chce, aby jego maszy­na wykonywała pracę, którą ludzie mogą docenić i wy­korzystać.