Press ESC to close

SENS TWORZENIA

Cały sens tworzenia przez inżynierię elek­troniczną mikroskopowych tworów polega na wyko­rzystaniu naszej znajomości fizyki ciała stałego w celu zawładnięcia światem szybkich i drobnych elektro­nicznych zjawisk.W odróżnieniu od swoich kolegów fizyków lub astro­nomów,- specjalista komputerowy wybiera^ zajmo­wanie się zjawiskami o skali czasowej całkowicie róż­nej od jego własnej; jest raczej twórcą niż naukow­cem. I jest raczej operatorem niż obserwatorem czasu mikroskopowego: jego zadaniem nie jest po prostu rozumienie świata fizyki ciała stałego wewnątrz ma­szyny, ale ustrukturalizowanie i kontrola tego świata.