Press ESC to close

RYSOWANIE DIAGRAMU

Dzisiaj an­tropolodzy, a nawet krytycy literaccy diagramują wszystko, od stosunków społecznych w plemionach pierwotnych do współczesnej poezji. Rysowanie diagramu nie jest niczym nowym, lecz rodzaje doświadczenia ujmowane w tych kategoriach są teraz z pewnością tak doniosłe jak nigdy przedtem. Za ten trend jest, przynajmniej częściowo, odpowie­dzialny komputer. Czyni on geometrę z każdego, kto ma do rozwiązania problem obliczeniowy. Od użytkow­nika wymaga interpretowania problemu w kategoriach przestrzennych, rozważania powierzchni pamięci, któ­rej będzie potrzebował jego program, oraz struktury logicznej, którą nada obszarowi pamięci. Skończona, nieciągła geometria komputera rozciąga się na szero­kie obszary intelektualnej aktywności, obszary zbyt nieprecyzyjnie wyznaczone dla geometrycznych syste­mów współczesnych matematyków.