Press ESC to close

PROGRAM NAUKOWY

Program naukowy może zawierać kilka ta­kich powtórzeń, gdyż zwykłym sposobem rozwiązy­wania problemów matematycznych jest znajdowanie przybliżonego wyniku, a następnie jego uściślanie przez powtarzanie procedury uzyskiwania coraz lep­szych przybliżeń, podobnej do metody obliczania pier­wiastka kwadratowego stosowanej przez licealistów w okresie, gdy jeszcze nie znano kieszonkowych kalku­latorów. Takie powtarzanie przekształca komputer w elektroniczną taśmę montażową, przetwarzającą nie­mal identyczne jednostki danych w produkt wyjścio­wy. Bez takiego powtarzania rozkazów wiele, jeśli nie większość zadań nie byłaby warta wysiłku programo­wania. Podobnie jak zespół maszyn specjalistycznych, cząstki programu (starannie obmyślone i pieczołowicie sprawdzone) spłacają się tylko wówczas, gdy koszt (psychiczny lub pieniężny) może być „zamortyzowany” przez tysiące lub miliony powtórzeń.