Press ESC to close

TYSIĄC POLECEŃ

Tysiąc poleceń stanowi już spory program. Ale ty­siąc poleceń to co najwyżej ułamek sekundy w reali­zacji programu, w rzeczywistości zaś programy kom­puterowe są często wykonywane w czasie wielu minut lub godzin. Powodem jest to, że pewne grupy rozka­zów wykonywane są wielokrotnie — są one cyklami poleceń wbudowanymi w program komputerowy. Kie­dy procesor dochodzi, powiedzmy, do rozkazu 200, wra­ca do rozkazu 150 i ponownie wykonuje tę samą ope­rację, ale na nowych danych. Powtarzanie daje kom­puterowi jego ogromną moc, zarówno w pracy urzęd­niczej, jak i naukowej. Program używany do sporzą­dzenia listy płac będzie traktował czas pracy i potrą­cenia z zarobków każdego pracownika jako nową da­ną, obliczał sumę wypłaty i wpisywał ją na listę, a na­stępnie powtarzał tę samą operację dla następnego pra­cownika.