Press ESC to close

ROZWÓJ KOMPUTEROWY

Rozwój komputerów z trudnością można uznać za dowód zaprzeczający doktrynie nieskończonego postę­pu. Rozwój technologii Zachodu nie dawał nigdy po­wodu, by w nią wątpić; w dwóch ostatnich stuleciach technologia rozwijała się systematycznie i tak jest na­dal. W istocie technologia Zachodu rozwija się i dosko­nali w zawrotnym tempie. Pierwszy w pełni progra­mowany komputer elektroniczny wszedł w użycie w 1949 roku, w tym samym roku wynaleziony został tranzystor. Pierwszy laser został zbudowany na po­czątku lat sześćdziesiątych. Wszystkie te trzy wyna­lazki są obecnie powszechne w nowoczesnym przemy­śle. Dla kontrastu, maszyna parowa Newcomena zo­stała uruchomiona po raz pierwszy w 1712 roku, ale system kolejowy powstał dopiero wiek później.