Press ESC to close

ZACHOWANIE TAJEMNICZOŚCI

Komputer zachowuje wiele ze swej tajemniczości właśnie dlatego, że porozumie­wamy się z nim z pomocą kodu, trudnego do odcyfro- wania i jeszcze trudniejszego do zapamiętania. Pro­gramy komputerowe, pisane przez jednego specjalistę, zwykle są nieczytelne dla innego bez częstych i obszer­nych komentarzy w języku naturalnym. Każdy pro­gramista przeżył frustrujące uczucie niemożności od- cyfrowania kodu, który sam napisał kilka tygodni lub miesięcy wcześniej.Aby pokonać przepaść między tymi dwoma typami czytelników, maszyną i programistą, język kompute­rowy zaprojektowano hierarchicznie. Przypomnijmy, że procesor centralny komputera reaguje na zbiór kil­kuset rozkazów, nazwanych właśnie językiem maszy­nowym.