Press ESC to close

DWIE STRONY ZAGADNIENIA

Można także wysunąć poważny argu­ment: każdy, kto pracuje z komputerem, wkracza nie­jako w inny czasowo świat, w świat nanosekund (mi­liardowych sekundy). Jeśli początkowo próbujemy zro­zumieć czas komputerowy w kategoriach poprzednich doświadczeń, nasze spojrzenie ulega wkrótce odwró­ceniu: sposób, w jaki komputer „przetwarza” czas, staje się modelem dla naszego myślenia o przemijaniu czasu w przyrodzie i w kulturze w ogólności. A oto druga strona zagadnienia. Ludzie i kultury, które oni tworzą, istnieją w czasie, ich praca rozwija się w czasie, a upływ czasu znaczy ich sukces lub klę­skę.’ Optymizm lub pesymizm kulturowy co do przy­szłości także jest po części zdeterminowany przez tech­nologię.