Press ESC to close

FIZYKA NOWOCZESNA

Niemniej, prowadzi do konkluzji, które każdy może zrozumieć: że istnieje największa szybkość we wszechświecie, szybkość świa­tła, a ponieważ w próżni szybkość światła jest stała, musimy nagiąć nasze pojęcia jednoczesności, masy, odległości, a nawet samego czasu, by zaakceptować tę stałą. Jeśli do tego obrazu dodamy kosmologiczną teo­rię wielkiego wybuchu, teorię big hang, otrzymamy wszechświat z najdalszą granicą czasu — zaczął się w szczególnym momencie w przeszłości (10 lub 20 mi­liardów lat temu) — który raz jeszcze może się roz­paść w pewnym odległym momencie w przyszłości.Fizyka nowoczesna zmienia naszą perspektywę kos­mologiczną na rzecz granic czasowych i przestrzen­nych. Technologia elektroniczna robi to samo, ale w skromniejszej skali, choć angażuje w to bardziej bez­pośrednio więcej ludzi, niż czyni to kosmologia.