Press ESC to close

Windows – graficzne środowisko pracy

Graficzne środowisko pracy (GUI – Graphical User Interface) stanowi ideologię Microsoft Windows. Pod pojęciem tym rozumiemy zarówno system pisma obrazkowego, czyli ikon, jak i metodę zmiany rozmiarów i położenia okien na ekranie. Także informacje w poszczególnych oknach przedstawiane są w trybie graficznym i można je przeglądać, korzystając z myszy.

Rodzaje ikon

Zestaw obrazków systemu Windows obejmuje kilka grup symboli. W ramach danej grupy można wyróżnić oznaczenia konkretnych programów aplikacji. Poszczególne programy można przenosić z grupy do grupy za pomocą myszy. Można też wprowadzać nowe ikony (menu Plik – File, opcja Nowy. New, Program – Program Item) do wybranej grupy oraz tworzyć nowe grupy (Grupa programów. Program Group w tym samym menu). Użyte w przykładach obrazki pochodzą z Windows 3.1 PL. Od wersji oryginalnej różnią się one jedynie podpisem. Dla czytelności, ikony wykorzystane w przykładach, zostały nieco powiększone w stosunku do oryginału.