KOMPUTEROWE JĘZYKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Oba udosko­naliły swą składnię, by móc zaspokajać szersze potrze­by. Inne, bardziej egzotyczne grupy językowe mają. odmienne zasady składniowe. Wszystkie języki ogólne­go zastosowania mają w przybliżeniu tę samą moc, czyli — co można zrobić w jednym, można także zro­bić w innych, ponieważ u podstaw ich wszystkich leżą te same zasady budowy maszyn Turinga. Jednakże każdy język ma swój koloryt, odzwierciedlający filozo­fię, w której został zaprojektowany. FORTRAN (obec­nie ma ponad dwadzieścia lat: zadziwiająca długo­wieczność jak na komputerowy software) pozostaje najbliższy lingua franca; jest językiem powszechnym, prostym, jasnym, niezbyt subtelnym — jest to język inżynierii. ALGOL jest eleganckim językiem europej­skim, używanym przez specjalistów, gdy opisują algo­rytmy w periodykach naukowych.