Press ESC to close

NOWE WARUNKI ŻYCIA

Zatem „czas w ujęciu abstrakcyjnym stwo­rzył ludziom nowe warunki życia. Podporządkowano mu nawet funkcje organiczne: je się nie wtedy, gdy odczuwa się głód, lecz gdy zegar przynagla do jedze­nia; kładzie się spać nie wtedy, gdy czuje się zmęcze­nie, lecz w godzinie usankcjonowanej przez zegar (Mumford, Technika i cywilizacja, s. 8).Zatem gdzieś wzdłuż tej drogi została odwrócona percepcja czasu, ludzie przestali myśleć o minucie jako o    długości ich doświadczenia, zaczęli natomiast mie­rzyć swoje odczucia minutami zegara. Mierzenie cza­su nabrało jeszcze większego znaczenia w osiemna­stym i dziewiętnastym stuleciu, w związku z wyna­lazkiem i doskonaleniem maszyny parowej i wykorzy­staniem sił natury.