Press ESC to close

RADYKALNE ODDZIELENIE

To radykalne oddzielenie skali człowieka i skali czy­jejś pracy nie jest doznaniem wyłącznie programistów komputerowych. Być może w elektronice najpowszech­niej się ono zdarza. Zanim jeszcze zbudowano pierw­szy komputer, astronomowie i fizycy nuklearni na. co dzień zajmowali się problemami w skali lat (w przy­padku astronomii — wieków). Astronomowie zwyczaj­nie mówią o procesach takich jak powstanie gwiazdy, które wymagają milionów lat, albo o rozwoju galak­tyki trwającym miliardy lat. Jednocześnie zajmują się szybkościami większymi niż te w obwodach elektro­nicznych: szybkością światła i innym radiomechanicz- nym promieniowaniem w próżni. Opisują też niezwy­kle wielkie masy i objętości przestrzeni. Jakakolwiek próba graficznego zobrazowania tych liczb, znalezienia analogii, która uczyniłaby je bardziej przystępnymi dla człowieka, musi przybrać melodramatyczne cechy science fiction.