Press ESC to close

JĘZYK KOMPUTEROWY

Na­tomiast każde stwierdzenie napisane w języku kom­puterowym skupia pełną uwagę maszyny przez krótki moment jego właściwego wykonywania, a następnie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, o ile (w przy­padku programu z pętlami) nie będzie z powrotem wywołane do wykonania.Co więcej, ponieważ język komputerowy ma zna­czenie tylko w działaniu, nie może tolerować jakiejkol­wiek wieloznaczności. Jeśli rozkaz w FORTRANie miałby dwie możliwe interpretacje, kompilator utwo­rzyłby dwa zbiory rozkazów maszynowych. Jednakże procesor centralny może wykonywać tylko jedną in­strukcję na raz i nie potrafi swobodnie wybierać mię­dzy dwoma zbiorami rozkazów. Język komputerowy jest zatem na każdym poziomie jednoznaczny: każde polecenie jest albo całkowicie jasne, albo po prostu złe; gwarancją jasności jest sztywna składnia jego moż­liwych wyrażeń.