Press ESC to close

PROGRAMOWANIE

Programowanie jest ćwiczeniem w gospodarowaniu ograniczonymi zasoba­mi. Jest rzeczą bezsporną, że uświadomienie sobie, iż wszystkie zasoby, włączając czas, są ograniczone, jest czymś podstawowym w kształtowaniu zarówno rzeczy­wistości społecznej, jak i kulturowego i naukowego światopoglądu nadchodzących dziesięcioleci. Jeden z ekologów wykazał ostatnio, że czas jest, być może, za­sobem, który wyczerpie się najszybciej. Ekonomiści i inżynierowie zaczynają zalecać plany stabilizacji wzrostu ekonomicznego i zastąpienia cennych materia­łów (takich jak metale) powszechnie dostępnymi (ta­kimi jak szkło). Jeśli w ogóle mamy się nadal rozwi­jać, musi być to rozwój poprzez „przetwarzanie” (re­cycling). Komputer, ze swej natury oszczędny w ko­rzystaniu z zasobów, mieści się w tej perspektywie.